legalizacija

Novi Zakon o privatnom obezbeđenju

- Zakon o privatnom obezbeđenju stupio je na snagu 1.1.2017.
- Zabranjeno je obavljanje bilo kakvih poslova obezbeđenja ili instaliranja sistema tehničke zaštite od strane lica koja nemaju Licencu MUP-a.
- Ugradnju i servisiranje mora da vrši lincencirana firma.
- U slučaju da ste ugradili sistem video nadzora pre stupanja na snagu ovog zakona, potrebno je da potpišete ugovor o održavanju sa licenciranom firmom koja će sistem prilagoditi i usaglasiti sa Zakonu o privatnom obezbeđenju.
- Prekršaj čini i investitor ako angažuje firmu ili fizičko lice bez licence.
-Licence koje se izdaju fizičkim licima omogućavaju im zaposlenje u pravnom licu ili kod preduzetnika sa licencom, ali ne i samostalno obavljanje poslova.
- Sva instalirana oprema mora u smislu kvaliteta i funkcionalnosti da ispunjava domaće SRPS standarde, a u nedostatku domaćih odgovarajuće Evropske EN standarde, što se dokazuje sertifikatima.
- Obaveza korisnika sistema je da ugovori i omogući održavanje sistema tehničke zaštite u skladu sa zakonom. Instalirani sistem tehničke zaštite ne sme da ugrožava privatnost drugih. Snimljeni video materijal sa svake kamere se mora čuvati najmanje 30 dana i obavezno se mora staviti na uvid ovlašćenom Policijskom službeniku, na zahtev.
- Pravno lice ili preduzetnik sa Licencom za privatno obezbeđenje odgovorno je za ispravnost i funkcionalnost tehničkih sistema zaštite, a korisnik usluga mora da osigura njihovo održavanje i servisiranje u skladu sa ovim zakonom i ugovorom.

Izvod dela iz kaznenih oderdbi zakona, a koje se tiču korisnika usluga:

Član 80.
Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara, kazniće se za prekršaj pravno lice koje koristi usluge privatnog obezbeđenja:
1)  ako koristi usluge privatnog obezbeđenja, a nema zaključen pisani ugovor sa pravnim ili fizičkim licem koje je angažovalo da mu pruža te usluge (član 20. stav 1);
2) ako za vršenje poslova privatnog obezbeđenja angažuje pravno lice ili preduzetnika ili fizičko lice koji nemaju licencu (član 20. stav 3).
Član 81.
Novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara, kazniće se za prekršaj pravno lice koje koristi usluge privatnog obezbeđenja:
1) ako ne  prihvati  da se na vidljivom mestu istakne obaveštenje da je objekat ili prostor,  koji se koriste za javnu upotrebu, zaštićen video  obezbeđenjem i ako arhivirane snimke ne čuva najmanje 30 dana  ili ih, na zahtev, ne stavi na uvid ovlašćenom policijskom službeniku (član 32. stav 1);
2) ako  ne osigura održavanje i servisiranje tehničkih sredstava u skladu sa ovim zakonom i ugovorom (član 35. stav 2).
Za radnje iz stava 1. ovog člana, kazniće se za prekršaj preduzetnik koji koristi usluge privatnog obezbeđenja novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara.
Za radnje iz stava 1. ovog člana, kazniće se za prekršaj fizičko lice koje koristi usluge privatnog obezbeđenja novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana.
Za radnje iz stava 1. ovog člana, kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu i odgovorno lice kod preduzetnika koji koriste usluge privatnog obezbeđenja novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara, uz kumulativno izricanje zaštitne mere zabrane obavljanja poslova, odnosno vršenja delatnosti u trajanju od tri meseca do jedne godine.

Član 83.
Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara, kazniće se za prekršaj pravno lice koje organizuje samozaštitnu delatnost, odnosno koje zaštitu svoje imovine,  poslovanja, objekata, prostora i lica u njima vrši preko svoje unutrašnje (redarske) službe obezbeđenja za održavanje reda, a da nije dobilo odgovarajuću licencu, odnosno ako preko unutrašnje službe obezbeđenja pruža usluge obezbeđenja drugima (član 45. st. 1. i 3).
Za radnje iz stava 1. ovog člana, kazniće se za prekršaj preduzetnik koji organizuje samozaštitnu delatnost, odnosno koji zaštitu svoje imovine, poslovanja, objekata, prostora i lica u njima vrši preko svoje unutrašnje (redarske) službe obezbeđenja za održavanje reda novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara.

Koji su izuzeci ?
    Ako je video nadzor u privatnom stanu ili kući i ako takav sistem nema nikakav kontakt sa javnim prostorom, u tom slučaju fizičko lice nema nikakve obaveze prema zakonu. Međutim ako video nadzor zahvata pogled na ulicu, tada morate da se ponašate u skladu sa zakonom i da angažujete licenciranu firmu za ugradnju i ugovorom ozvaničite servisiranje video nadzora, a takođe da čuvate sve snimke mesec dana i da obaveštenjem koje sadrži sliku kamere i tekst upozorenja „Objekat je pod video nadzorom“ uočljivo i nedvosmisleno označite oblast koju pokrivaju kamere.

Licenca LT3

    Tehnikom ima licencu LT3 koja mu daje pravo da vrši poslove montaže, puštanja u rad, održavanje sistema tehničke zaštite i obuku korisnika.

Cenovnik godišnjeg održavanja sistema tehničke zaštite:

Alarmni sistemi    2.400 din. po centrali  + 200 din. po senzoru
Video nadzor       2.400 din. po snimaču + 300 din. po kameri

Detaljan opis usluge održavanja


licenca2