legalizacija

Zakon o privatnom obezbeđenju - ukratko

    Ako je video nadzor u privatnom stanu ili kući i ako nema nikakav kontakt sa javnim prostorom, u tom slučaju nemate nikakve obaveze prema zakonu.

    Ako obezbeđujete javni prostor, firmu, prodavnicu, restoran, salon, onda:
- Ugradnju i servisiranje može da vrši samo firma sa lincencom MUPa.
- Licence koje se izdaju fizičkim licima omogućavaju im zaposlenje u pravnom licu, ali ne i samostalno obavljanje poslova.
- Prekršaj čini i investitor ako angažuje fizičko lice ili firmu bez licence.
- Obaveza korisnika sistema je da ugovori i omogući održavanje sistema tehničke zaštite u skladu sa zakonom.
- U slučaju da ste ugradili sistem video nadzora pre stupanja na snagu ovog zakona, potrebno je da potpišete ugovor o održavanju sa licenciranom firmom koja će sistem prilagoditi i usaglasiti sa Zakonom o privatnom obezbeđenju.
- Instalirani sistem tehničke zaštite ne sme da ugrožava privatnost drugih.
- Snimljeni video materijal sa svake kamere se mora čuvati najmanje 30 dana i obavezno se mora staviti na uvid ovlašćenom Policijskom službeniku, na zahtev.
- Obaveštenjem koje sadrži sliku kamere i tekst upozorenja „Objekat je pod video nadzorom“ uočljivo i nedvosmisleno morate da označite oblast koju pokrivaju kamere.
    

Izvod dela iz kaznenih oderdbi zakona, a koje se tiču korisnika usluga:

Član 80.
Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara, kazniće se za prekršaj pravno lice koje koristi usluge privatnog obezbeđenja:
1)  ako koristi usluge privatnog obezbeđenja, a nema zaključen pisani ugovor sa pravnim ili fizičkim licem koje je angažovalo da mu pruža te usluge (član 20. stav 1);
2) ako za vršenje poslova privatnog obezbeđenja angažuje pravno lice ili preduzetnika ili fizičko lice koji nemaju licencu (član 20. stav 3).

Član 81.
Novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara, kazniće se za prekršaj pravno lice koje koristi usluge privatnog obezbeđenja:
1) ako ne  prihvati  da se na vidljivom mestu istakne obaveštenje da je objekat ili prostor,  koji se koriste za javnu upotrebu, zaštićen video  obezbeđenjem i ako arhivirane snimke ne čuva najmanje 30 dana  ili ih, na zahtev, ne stavi na uvid ovlašćenom policijskom službeniku (član 32. stav 1);
2) ako  ne osigura održavanje i servisiranje tehničkih sredstava u skladu sa ovim zakonom i ugovorom (član 35. stav 2).
Za radnje iz stava 1. ovog člana, kazniće se za prekršaj preduzetnik koji koristi usluge privatnog obezbeđenja novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara.
Za radnje iz stava 1. ovog člana, kazniće se za prekršaj fizičko lice koje koristi usluge privatnog obezbeđenja novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana.
Za radnje iz stava 1. ovog člana, kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu i odgovorno lice kod preduzetnika koji koriste usluge privatnog obezbeđenja novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara, uz kumulativno izricanje zaštitne mere zabrane obavljanja poslova, odnosno vršenja delatnosti u trajanju od tri meseca do jedne godine.

Licenca LT3

    Tehnikom ima licencu LT3 koja mu daje pravo da vrši poslove montaže, puštanja u rad, održavanje sistema tehničke zaštite i obuku korisnika.

Cenovnik i opis usluge održavanja


licenca2