legalizacija

Zakon o privatnom obezbeđenju - ukratko

    Svako ima pravo da postavi kamere u cilju obezbeđenja ali ugradnju može da izvrši isključivo pravno lice ili preduzetnik sa registrovanom delatnošću: 8020 - usluge sistema obezbeđenja i sa odgovarajućim licencama.

-  Prekršaj čini investitor ako angažuje fizičko lice ili firmu bez licence.
- Obaveza korisnika sistema tehničke zaštite je da potpiše ugovor o održavanju sa licenciranom firmom.
- U slučaju da ste ugradili sistem video nadzora pre stupanja na snagu ovog zakona, potrebno je da potpišete ugovor o održavanju sa licenciranom firmom koja će sistem prilagoditi i usaglasiti sa Zakonom o privatnom obezbeđenju.
- Snimljeni video materijal mora se čuvati najmanje 30 dana i obavezno se mora staviti na uvid ovlašćenom policijskom službeniku, na pismeni zahtev.
- Snimljeni video materijal ne sme biti objavljivan i javno prikazivan.
- Obaveštenjem koje sadrži sliku kamere i tekst upozorenja „Objekat je pod video nadzorom“ uočljivo i nedvosmisleno morate da označite oblast koju pokrivaju kamere.
- Instalirani sistem tehničke zaštite ne sme da ugrožava privatnost drugih.
- Nelegalno je postavljati skrivene kamere i mikrofone.


Izvod dela iz kaznenih oderdbi zakona, a koje se tiču korisnika usluga:

Član 80.
Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara, kazniće se za prekršaj pravno lice koje koristi usluge privatnog obezbeđenja:
1)  ako koristi usluge privatnog obezbeđenja, a nema zaključen pisani ugovor sa pravnim ili fizičkim licem koje je angažovalo da mu pruža te usluge.
2) ako za vršenje poslova privatnog obezbeđenja angažuje pravno lice ili preduzetnika ili fizičko lice koji nemaju licencu (član 20. stav 3).

Član 81.
Novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara, kazniće se za prekršaj pravno lice koje koristi usluge privatnog obezbeđenja:
1) ako ne  prihvati  da se na vidljivom mestu istakne obaveštenje da je objekat ili prostor,  koji se koriste za javnu upotrebu, zaštićen video  obezbeđenjem i ako arhivirane snimke ne čuva najmanje 30 dana  ili ih, na zahtev, ne stavi na uvid ovlašćenom policijskom službeniku (član 32. stav 1);
2) ako  ne osigura održavanje i servisiranje tehničkih sredstava u skladu sa ovim zakonom i ugovorom (član 35. stav 2).

Proces legalizacije sistema tehničke zaštite

    Za legalizaciju sistema tehničke zaštite privatnih objekata, stambenih zajednica, preduzetničke radnje ili mikro preduzeća (do 10 radnika) dovoljni su:

1. Plan tehničke zaštite (Lincenca LT1)
2. Ugovor o godišnjem održavanju (Licenca LT3).

    Za veće privredne subjekte (mala, srednja i velika preduzeća) i za objekte koji su po Zakonu o privatnom obezbeđenju svrstani u grupu obavezno obezbeđenih, potrebno je izraditi:

1. Akt o proceni rizika imovine lica i poslovanja,
2. Plan tehničke zaštite
3. Projekat tehničke zaštite,
4. Nadzor nad izvođenjem,
5. Ugovor o godišnjem održavanju.

    Cena izrade dokumentacije i godišnjeg održavanja zavisi od veličine i lokacije objekta, broja kamera, kategorije rizika, stepena hitnosti intervencije i sličnih faktora.